Zaznacz stronę

Czym jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?


Na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracy pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może nastąpić w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, przy czym bez znaczenia jest która ze stron ją wypowiedziała i obejmuje wyłącznie okres wypowiedzenia. Bez znaczenia w tym przypadku jest staż pracy oraz to czy umowa była zawarta na czas określony czy nieokreślony.


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie


Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. Tym samym pracownik zachowuje prawo do wynarodzenia podstawowego, jak i do innych składników jak premie regulaminowe, prowizje, dodatki stażowe, za pracę w godzinach nocnych, nagdodziny, itd. Z uwzględnnnieniem trzymiesięcznego okresu poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy o pracę.

krzesła


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy


Pracodawca ma obowiązek rozstrzygnąć kwestię przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym, zaleca się przed zwolnieniem ze świadczenia pracy, udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze mu przysługującym.
Urlopu wypoczynkowego można udzielić wyłącznie przed zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. W trakcie tego okresu pracodawca nie ma prawa udzielić urlopu wypoczynkowego. Pamiętać jednocześnie należy, że za zaległy urlop koniecznym jest wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu.


Zwolnienie ze świadczenia pracy a zgoda pracownika


Pracodawca ma uprawnienie do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z którego to uprawnienia może skorzystać, aczkolwiek nie jest to obligatoryjne. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku uzyskania zgody pracownika na skorzystanie z przysługującego mu uprawnienia i wypowiedzenie bez świadczenia pracy umowy.

sąd

Pamiętać przy tym należy, że pracodawca jest zobligowany do przekazania decyzji co do zwolnienia ze świadczenia pracy w formie pisemnej, w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
Warto dodać również, iż pracodawca, przekazując wypowiedzenie bez świadczenia pracy nie ma możliwości odwołania tej decyzji i przywrócenia pracownika do pracy.