Zaznacz stronę

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich małżeństwa, a właściwie sam fakt ich zawarcia, nakładają na nich dodatkowe obowiązki i prawa. Nie jest bowiem tak, że w świetle prawa małżonkowie pozostają wolnymi ludźmi. Wręcz przeciwnie, stają się z punktu widzenia państwa rodziną, wobec której mają obowiązki i względem której nabywają prawa. Jakie są konkretne rozwiązania prawne i co muszą małżonkowie?

Podstawa prawna

Jeśli chodzi o kwestie małżeńskie, to reguluje je artykuł 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oto bowiem mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że małżonkowie są równi wobec siebie i prawa oraz mają takie same obowiązki w małżeństwie. Zobowiązani są do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy oraz wierności. W dodatku zobowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny, której założenie jest bezpośrednią konsekwencją zawarcia związku małżeńskiego.

rings

Obowiązki niemajątkowe

Zawarte w wyżej wymienionym artykule kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawa i obowiązku mają charakter niemajątkowy. To założenia moralne, które są przewidziane dla małżonków. Po pierwsze mowa tu o wspólnym pożyciu, przy czym nie chodzi tu tylko o obowiązek pożycia cielesnego, seksualnego, ale także utrzymywanie więzi duchowej, bliskości małżonków oraz wspólne dbanie o bliskość gospodarczą, wspólnego gospodarstwa domowego. Przepis mówi także o obowiązku pomocy, co ma szczególne zastosowanie na wypadek choroby jednego z małżonków. Jednak pomoc jest także przewidzianym każdym zadaniem małżonka na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego oraz wychowywania dzieci. To także pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z kierunkiem rozwoju rodziny. Kolejny aspekt, a więc wierność małżonkowi, czyli nieutrzymywanie relacji erotycznych (o charakterze cielesnym lub nie) z jakąkolwiek inną osobą.
Dowiedz się więcej na temat rozwodów na https://pbkb-adwokaci.pl/rozwody-krakow/.

divorce

Obowiązki majątkowe

Wynikające z wyżej wymienionych zapisów prawa majątkowe to przede wszystkim dbanie o wspólny budżet (o ile małżonkowie mają wspólnotę w tym względzie), dbanie finansowe o los rodziny oraz o finansowy wkład w wychowywanie dzieci. Zobowiązane jest do tego każde z małżonków. Mowa tu także o majątkowym, a wiec rzeczowym dbaniu o rozwój dziecka i współmałżonka, uczciwość finansową oraz odpowiedzialność za finanse względem innych osób.
Prawa
Podstawowym prawem małżonków jest noszenie wspólnego nazwiska. Mamy tutaj kilka możliwości, gdyż możemy wybrać czyje nazwisko przyjmiemy oraz w jakiej konfiguracji. Możemy mieć do czynienia z podwójnym nazwiskiem u obu osób, ale także jednolitym męża lub żony oraz różnym obu rodziców. Podobnie jest w prawie wyboru nazwiska dzieci. Prawem małżonków jest także możliwość zamieszkania w miejscu zamieszkania jednego z małżonków oraz, w przypadku małżeństw osób różnej narodowości, prawo do obywatelstwa (jednak pod osobnymi warunkami).

Polecamy firmę: Comparic