Zaznacz stronę

Na studiach prawniczych nie ma specjalizacji, dlatego decyzję o dalszej ścieżce zawodowej można podjąć dopiero po uzyskaniu tytułu magistra. W przypadku zawodu notariusza należy odbyć aplikację notarialną, zdać egzamin zawodowy oraz odbyć obowiązkową asesurę.

Kto może zgłosić się na aplikację notarialną?

Osoby, które chcą zgłosić się na aplikację notarialną muszą posiadać polskie obywatelstwo i w pełni korzystać z praw cywilnych i obywatelskich. Muszą również ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze, które uznawane są w naszym kraju. Wymagane jest także, aby byli oni nieskazitelnego charakteru i dawali rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza.

kartka

Jak wygląda aplikacja notarialna?

Aby dostać się na aplikację notarialną, kandydat musi złożyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz uiścić opłatę, by móc przystąpić do egzaminu wstępnego. Egzamin składa się z 150 pytań testowych, w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Aby egzamin skończył się wynikiem pozytywnym, należy udzielić minimum 100 poprawnych odpowiedzi. Aplikacja radcowska trwa 2,5 roku i odbywa się u notariusza wyznaczonego przez radę izby notarialnej lub u notariusza, z którym aplikant zawarł umowę. Jest ona odpłatna i kończy się egzaminem notarialnym. Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym. Po pozytywnym wyniku egzaminu aplikant musi jeszcze odbyć staż zawodowy trwający minimum 2 lata.

mlotek

Kto jest zwolniony z obowiązku odbywania aplikacji?

Nie wszyscy absolwenci studiów prawniczych muszą przystąpić do aplikacji. Z obowiązku odbycia aplikacji zwolnieni są między innymi:
• doktorzy nauk prawnych,
• osoby, które zdały egzamin prokuratorski, sędziowski, adwokacki lub radcowski,
• osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
• osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora.

Współpraca: https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/